You are here: Home SATELLITE DIVISION Satelitná TV free SAT Najčastejšie otázky
Najčastejšie otázky

1. Aké doklady potrebujem k uzavretiu Zmluvy o poskytovaní služieb freeSAT?

a. Fyzická osoba - nepodnikateľ:

 • jeden doklad s fotkou :občiansky preukaz, alebo pas, alebo VP
 • kópiu faktúry nie staršej ako 3 mesiace, napr. za mobilný telefón, elektrinu, čokoľvek, čo overí adresu bydliska

b. Právnická osoba / fyzická osoba - podnikateľ:
 • kópiu Živnostenského listu, alebo Výpisu z obchodného registra
 • kópiu občianskeho preukazu osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby podľa Výpisu z obchodného registra, príp. splnomocnenie na uzatvorenie zmluvy za spoločnosť a kópiu občianskeho preukazu splnomocnenej osoby
 • kópiu faktúry na spoločnosť, na ktorú sa zariadenie preberá (nie staršej ako 3 mesiace), a to za mobilný telefón, elektrinu, čokoľvek, čo overí adresu bydliska.
c. Zahraničný štátny príslušník:
 • občiansky preukaz cudzinca, prípadne pas
 • podmienkou je prechodný pobyt a zaplatenie pravidelnej Ceny za poskytovanie služieb freeSAT na obdobie rok dopredu.

2. Akým spôsobom si môžem zriadiť službu freeSAT , čo na to potrebujem a koľko ma to bude stáť?

Zdiadenie služby freeSAT je veľmi jednoduché. Na predajni Vám všetko vysvetlíme, uzavrieme a podpíšeme zmluvu.
Máte dve možnosti:
a/ požiadate freeSAT o pridelenie tzv. dotovaného set top boxu s kartou /SDTV/, v tomto prípade vám domov príde prijímač s kartou a následne nás kontaktujete ohľadom montáže, alebo si montáž vykonáte svojpomocne, za predpokladu zakúpenia si parabolickej antény s konvertorom. Vonkajšiu jednotku freeSAT neposkytuje.
b/ zakúpite si vlastný sat. prijímač /odporúčame HDTV/, parabolickú anténu /odporúčame min.80 cm/ a LNB konvertor. Prístupová karta je vždy majetkom spoločnosti UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Po skončení viazanosti, resp. po ukončení zmluvy ste povinný dekódovaciu kartičku vrátiť /aj dotovaný prijímač ak vám bol poskytnutý/.
Navštívte náš E S H O P a pozrite sui ceny jednotlivých komponentov, alebo nás kontaktujte pre vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky.

3. Čo je potrebné, ak si chcem zmeniť programovú ponuku alebo formu platenia?


Môžete si vybrať z nasledujúcich možností:
 1. požiadať telefonicky na tel. čísle 02/217 22 222. Podmienkou je zadaný PIN kód (číselný údaj slúžiaci na Vašu identifikáciu v komunikácii s našou spoločnosťou) Pozn.: v prípade, že ešte nemáte zadaný PIN kód stačí, ak vyplníte Formulár na zadanie PIN kódu pre spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., pričom formulár musí byť podpísaný osobou, ktorá uzatvorila a podpísala Zmluvu o poskytovaní služieb freeSAT. Vyplnený formulár zašlete na adresu: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 01 Bratislava 5, resp. faxom na číslo 02/594 22 200. Následne ich stačí už len kontaktovať a po overení PIN kódu im oznámiť Vaše želanie.
 2. poslať písomnú žiadosť faxom na číslo 02/594 22 200
 3. poslať písomnú žiadosť poštou na adresu: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 01 Bratislava 5.

4. Čo je potrebné uviesť v písomnej žiadosti?
 • Vaše meno a priezvisko
 • Adresu
 • Variabilný symbol (spravidla je to číslo Vašej zmluvy, toto číslo je uvedené aj na každej faktúre, resp. poštovej poukážke, prípadne na inej poštovej korešpondencií, ktorú od nás dostávate)
 • Číslo smart karty alebo zariadenia
 • Podpis a dátum.

5. Do kedy mám uhrádzať pravidelnú Cenu za služby freeSAT?


Termín platenia je vždy mesačne vopred, a to do 15 dní od začiatku každého kalendárneho mesiaca.


6. Akým spôsobom môžem uhrádzať pravidelnú Cenu za služby freeSATt?

Máte možnosť vybrať si z nasledovných foriem platenia: trvalým príkazom, inkasným príkazom, prípadne poštovou poukážkou. Ďalšie možnosti platenia: Internet-banking, jednorázový vklad na náš účet alebo Orange-teleplatba. Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. odporúča spôsob platenia inkasným príkazom alebo trvalým prevodom v banke, čo aj Vám prinesie výhody napríklad v tom, že nemusíte sledovať svoju poštovú schránku a zbytočne plytvať svojím časom na pošte....

7. Čo mám robiť, keď zistím, že freeSAT nefunguje?

Ak sa zdá, že nemáte signál alebo Váš satelitný prijímač nepracuje správne, skôr ako zavoláte na našu infolinku, skontrolujte si Váš televízny prijímač a pripojenie digitálneho satelitného prijímača. Vylúčite tak možnosť chyby Vášho televízneho prijímača. V prípade, že chyba nie je vo Vašom televíznom prijímači a aj pripojenia sú v poriadku, zavolajte na infolinku tel. číslo: 02/217 22 222.

8. Ako mám postupovať keď chcem vypovedať zmluvu?

Užívateľ je povinný vrátiť Zariadenia Poskytovateľa na zákaznícke stredisko najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa zániku Zmluvy, a to osobne, poštou alebo iným preukázateľným spôsobom na svoje náklady a nebezpečenstvo.